Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Termodynamika

Elektromagnetyzm i optyka

Botanika i mykologia

Zoologia

Geologia

Klimatologia i meteorologia

Technologiczne podstawy ochrony środowiska

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy przedsiębiorczości

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka

 

Semestr II

Elementy fizyki jądrowej

Chemia nieorganiczna i analityczna

Ćwiczenia terenowe z botaniki i zoologii

Ekologia ogólna

Ćwiczenia terenowe z geologii, hydrologii, klimatologii i meteorologii

Dendrologia terenów zurbanizowanych

Hydrologia i oceanografia

Podstawy prawne ochrony środowiska

Podstawy zarządzania środowiskiem

Zasoby i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

 

Semestr III

Mikrobiologia w ochronie środowisk

Chemia organiczna

Ochrona przyrody

Geomorfologia

Technologie ochrony powietrza

Alternatywne źródła energii elektrycznej

Edukacja prośrodowiskowa

Grafika inżynierska

 

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Technologiczne podstawy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Energia czysta

 

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Geologia gospodarcza

Zasady przygotowywania opracowań środowiskowych

 

Semestr IV

Biochemia

Analiza chemicznych zagrożeń środowiska

Ćwiczenia terenowe z ochrony środowiska

Ćwiczenia terenowe z geomorfologii i gleboznawstwa

Wprowadzenie do statystyki

Modelowanie zjawisk i procesów w przyrodzie

Gleboznawstwo

Podstawy ekonomiczne ochrony środowiska

Gospodarka wodno-ściekowa

 

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Budownictwo energooszczędne

Przyrodnicze uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii

 

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Gospodarka wodami podziemnymi

Mapy geologiczne w zarządzaniu środowiskiem

Systemy zarządzania środowiskowego

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

 

Semestr V

Przemysł energetyczny i jego wpływ na środowisko

GIS i teledetekcja

Kartografia środowiskowa

Monitoring środowiskowy I

Gospodarka odpadami

Inżynieria procesowa I

Rekultywacja gleb i gruntów

 

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Oprogramowanie inżynierskie w projektowaniu odnawialnych źródeł energii

Fizyka budowli

 

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Ekonomia zasobów środowiska

 

Semestr VI

Fizjologiczne podstawy produktywności roślin

Podstawy fizjologii zwierząt

Ekologia stosowana

Hydrobiologia

Monitoring środowiskowy II

Metodyka ocen oddziaływania na środowisko

Globalne i lokalne zagrożenia środowiska

Parazytologia w ochronie środowiska i zdrowia

Inżynieria procesowa II

Podstawy toksykologii

 

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka słoneczna

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

 

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Waloryzacja krajobrazu

System zarządzania środowiskowego

 

Semestr VII

Biologia środowiskowa

Biotechnologia w ochronie środowiska

Rozwój zrównoważony

Środowiskowe zagrożenia zdrowia człowieka

Ochrona i rekultywacja wód

Rewaloryzacja krajobrazu

 

Specjalność: Odnawialne źródła energii

Energetyka biomasy

Energetyka geotermalna

Gospodarka energetyczna w Polsce i świecie

Pompy ciepła

 

Specjalność: Zarządzanie środowiskiem geograficznym

Audyt systemu zarządzania środowiskowego

Rewitalizacja i rewaloryzacja obszarów przekształconych

Konflikty i problemy społeczne na tle środowiska